بله؛ اما بدون وسایل جانبی دستگاه، امکان استفاده از آن وجود ندارد.بنابراین ابتدا باید دستگاه نجاری را خریداری کرده و چنانچه نیاز به موتور یدکی داشتید آن را مجدداً تهیه کنید.
در صورتی که می خواهید هر 4 حالت دستگاه را به آسانی و هم زمان استفاده کنید، پیشنهاد می کنیم یک موتور و ریل دستگاه نجاری اضافه خریداری کنید تا برای هر حالت نیاز به تغییرات زیادی نداشته باشید.