مرغک ثابت و پایه نگهدارنده کارگاه نجاری

این قطعه در حالت خراطی دستگاه، جهت نگه داشتن قطعه چوب استوانه ای کارایی دارد.

*** این قسمت به زودی تکمیل خواهد شد! ***