ریل اصلی کارگاه نجاری

یکی از اجزای دستگاه کارگاه نجاری ایپکا، ریل اصلی آن است. این ریل از پلاستیک ABS ساخته شده است. در صورت نیاز می توانید این قطعه را جداگانه تهیه کنید.

*** این قسمت به زودی تکمیل خواهد شد! ***