مجموعه قطعات يدکی داخل پايه برشکاری

مجموعه قطعه ی سفید رنگ که داخل پایه برشکاری دستگاه نجاری قرار می گیرد و وظیفه ی نگه داشتن تیغ اره را بر عهده دارد. در صورت استفاده ی زیاد از دستگاه امکان فرسودگی این قسمت وجود دارد; بنابراین شما می توانید نسبت به تهیه ی این مجموعه اقدام نمایید.

 

*** این قسمت به زودی تکمیل خواهد شد! ***