بسته يدکی اورينگ

یکی از قطعات موجود در موتور دستگاه کارگاه نجاری، اورینگ است. این قطعه ممکن است در اثر استفاده ی زیاد از دستگاه و یا نحوه ی نادرست قرار گیری در موتور در هنگام تعویض پاره شود. در این صورت شما می توانید نسبت به تهیه ی این قطعه اقدام نمایید.

 

 

*** این قسمت به زودی تکمیل خواهد شد! ***