مته کارگاه نجاری

مته در حالت سوراخ کاری دستگاه نجاری کاربرد دارد. در صورت استفاده ی زیاد از دستگاه ممکن است شکسته و یا کند شود. در این صورت شما می توانید نسبت به تهیه ی این قطعه اقدام نمایید. 

*** این قسمت به زودی تکمیل خواهد شد! ***