مغار

مغار در حالت خراطی دستگاه  کارگاه نجاری کاربرد دارد و از آن برای تراشیدن چوب استوانه ای در حال چرخش استفاده می شود. 

 

 

*** این قسمت به زودی تکمیل خواهد شد! ***