تیغه اره موئی

12 عدد تیغه اره استاندارد 

*** این قسمت به زودی تکمیل خواهد شد! ***