بسته يدکی اورينگ

یکی از قطعات موجود در موتور دستگاه نجاری، اورینگ است. این قطعه در اثر استفاده از موتور امکان دارد پاره شود.

در این بسته 10 عدد اورینگ یدکی قرار دارد تا در صورت لزوم از آن ها استفاده کنید.

 

*** این قسمت به زودی تکمیل خواهد شد! ***