بسته سنباده ۶۰ و ۸۰

محتویات بسته:

5 عدد سنباده با زبری 60

5 عدد سنباده با زبری 80

*** این قسمت به زودی تکمیل خواهد شد! ***