خیر،کارگاه نجاری (دستگاه چهارکاره درودگری) فقط چوب را برش میدهد.