برای بافت این کیف زیبای کاموایی باید دو قدم را طی کنید. اولین قدم، بافت کیف و دومین قدم، بافت عروسک دخترک روی آن است.با ما همراه باشید تا با هم این قدم ها را برداریم.

قدم اول:

 • دار بزرگ را چله کشی کنید.
 • کوجی را جایگذاری کنید و چله ها را به ترتیب در آن قرار دهید.
 • کاموا را دور ماکو بپیچید و بافت را آغاز کنید.
 • پس از اتمام بافت،چله را یکی یکی از دار جدا کنید و گره بزنید.
 • رشته های اضافی را به پشت کار هدایت کنید.
 • دو طرف دست بافته را به هم بدوزید.
 • برای ساخت دسته کیف، چند رشته کاموا را بردارید و به روش بافت مو به یکدیگر ببافید.
 • دسته را به کیف بدوزید.

قدم دوم:

 • دار مربع را چله کشی کنید.
 • سوزن چوبی را بردارید و بافت را شروع کنید و این کار را تا رسیدن به اندازه دلخواه ادامه دهید.
 • دست بافته را از دار جدا کنید.
 • رشته های اضافی را به پشت کار هدایت کنید تا تمیزی کار حفظ شود.
 • چشم و دهان دخترک را بدوزید.(برای چشم های آن می توانید از چشم های عروسکی آماده استفاده کنید)
 • دخترک را به کیف متصل کنید.(توجه داشته باشید که دوخت را از زیر کار شروع کنید)
 • موهای کاموایی دخترک(رنگ دلخواه) را به کیف بدوزید.(می توانید وسط موها را به کار بچسبانید)