با استفاده از دستگاه فوم بُر شرکت ایپکا، کودک شما قادر خواهد بود کاردستی های زیبایی مانند الگوی قاب عکس، الگوی گل های فومی و الگوی چراغ راهنمایی و رانندگی خلق کند. همچنین استفاده از این دستگاه موجب افزایش فوق العاده تمرکز در کودک شما خواهد شد. برای ساخت الگوی قاب عکس، ابتدا اندازه قاب مورد نظر را برای فوم طراحی کنید. سپس با استفاده از فوم بُر طرح را برش بزنید. در پایان با چسب چوب، کار دستی خود را تکمیل کنید.