پک کارگاه نجاری (دستگاه چهارکاره درودگری) دارای عینک ایمنی و دستکش می باشد  و اره مویی آن به هنگام کار دست را نمی برد و کاملاً ایمن است .