یک دستگاه هست که شامل یک موتور بوده و قابل تبدیل به حالت های سوراخ کاری، برش کاری، سمباده زنی و خراطی می باشد.