با توجه به طرح مورد نظر و رسم خطوط، می توانید الماسه ای متناسب با آن را انتخاب کنید.

برای اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنما(آشنایی با ابزار الماسه) مراجعه کنید.