توجه کنید که برای خطوط ظریف که نیاز به تمرکز بیشتری دارد، اولاً بایستی از الماسه های با سطح مقطع باریک تراستفاده کنید و ثانیاً دور موتور را روی کمترین حالت خودش قرار دهید.