ابتدا با الماسه ی با مقطع باریک تر، حاشیه خط را رسم کنید و سپس با یک الماسه ی پهن تر داخل آن را پر کنید.