می توانید با انبر دستی که داخل جعبه قرار داده شده، به راحتی الماسه را از دستگاه جدا کرده و الماسه دیگری را که متناسب با طراحی مورد نظرتان است جایگزین کنید.