شما می توانید با استفاده از کاربن ابتدا طرح را روی سطح مورد نظر پیاده کرده سپس با قلم حکاکی طرح پدید آمده را حکاکی کنید.