برای سوراخ کردن و حکاکی روی پوست تخم شترمرغ، می توانید از الماسه های مخروطی، کروی و استوانه ای شکل استفاده کنید.