این دستگاه برای مصارف خانگی طراحی شده است و باید هر 20 دقیقه، یک استراحت 7-8 دقیقه ای برای دستگاه در نظر گرفت.