برای بافتن با دارهای بافندگی بزرگ و کوچک ایپکا، می توانید از این الگوها استفاده کنید. این الگو ها به شرح زیر می باشند:

  • انواع بافت پیچشی
  • انواع بافت حلقه ای
  • بافت لوزی
  • بافت جناقی
  • بافت اُریب
  • بافت ریشه
  • بافت سبدی
  • بافت هفتی