چوب های به ضخامت 6 میلی متر و چوب های استوانه ای به قطر 30 میلی متر