نمایشگاه و کارگاه خلاقیت و دست ورزی در مجتمع آموزشی آل طه

نمایشگاه و کارگاه خلاقیت و دست ورزی در مجتمع آموزشی آل طه به مدیریت سرکار خانم سیاهپوش درنیمه ی اول فروردین ما