دستگيره تنظيم کننده موتور

محتویات بسته:
 ۱ عدد دستگیره تنظیم به همراه پیچ اتصال به بدنه

*** این قسمت به زودی تکمیل خواهد شد! ***