کارآگاه نجار 

 این برنامه کار مشترک از شرکت ایران پتک و صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران شبکه نهال با هدف آشنا کردن کودکان و نوجوانان با صنعت و معرفی محصولات آموزشی شرکت ایران پتک ( ایپکا ) در 30 قسمت ارائه گردید که در روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 17/30 و تکرار روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت 21/30 از همین شبکه پخش می شود .

می توانید  قسمت های پخش شده را دنبال کنید .

قسمت 1 کارآگاه نجار ( دستگاه فوم بر ) 

قسمت 2 کارآگاه نجار ( بازی میخ و چکش مزرعه ، داربافندگی بزرگ و کوچک ) 

قسمت 3 کارآگاه نجار ( بازی میخ و چکش تنگرام ، دستگاه فوم بر ) 

قسمت 4 کارآگاه نجار ( چوب خط ریاضی ، داربافندگی کوچک ) 

قسمت 5 کارآگاه نجار ( بازی میخ و چکش الفبا و اعداد انگلیسی ، داربافندگی مربع ) 

قسمت 6 کارآگاه نجار ( دستگاه فوم بر ، داربافندگی ) 

قسمت 7 کارآگاه نجار ( ترازو ، داربافندگی ) 

قسمت 8 کارآگاه نجار ( چرتکه ، قلم حکاکی ) 

قسمت 9 کارآگاه نجار ( بازی تعادل دو بازو ، قلم حکاکی ) 

قسمت 10 کارآگاه نجار ( بازی میخ و چکش الفبای فارسی ، دستگاه فوم بر ) 

قسمت 11 کارآگاه نجار ( بازی رنگ چین ، دستگاه فوم بر ) 

قسمت 12 کارآگاه نجار ( بازی میخ و چکش تنگرام ، قلم حکاکی ) 

قسمت 13 کارآگاه نجار ( ابزار کاردستی ، داربافندگی مربع ) 

قسمت 14 کارآگاه نجار ( بازی انبر و بلوک ، دستگاه فوم بر ) 

قسمت 15 کارآگاه نجار ( بازی رنگ چین ، قلم حکاکی ) 

قسمت 16 کارآگاه نجار ( بازی میخ و چکش الفبای فارسی ، قلم حکاکی ) 

قسمت 17 کارآگاه نجار ( بازی میله و مهره ، قلم حکاکی ) 

قسمت 18 کارآگاه نجار ( بازی انبر و بلوک ، قلم حکاکی ) 

قسمت 19 کارآگاه نجار ( بازی میخ و چکش الفبای فارسی ، دستگاه چهار کاره درودگری ) 

قسمت 20 کارآگاه نجار ( بازی تعادل چهار بازو ، ابزار کاردستی ) 

قسمت 21 کارآگاه نجار ( بازی چوب خط ریاضی ، دستگاه چهار کاره درودگری ) 

قسمت 22 کارآگاه نجار ( ترازوی چوبی ، دستگاه چهار کاره درودگری ) 

قسمت 23 کارآگاه نجار ( بازی انبر و بلوک ، دستگاه چهار کاره درودگری ) 

قسمت 24 کارآگاه نجار ( بازی میخ و چکش الفبای فارسی ، دستگاه چهار کاره درودگری ) 

قسمت 25 کارآگاه نجار ( بازی میخ و چکش الفبای فارسی ، ابزار کاردستی ) 

قسمت 26 کارآگاه نجار ( چرتکه ، ابزارکاردستی ) 

قسمت 27 کارآگاه نجار ( بازی میخ و چکش الفبای فارسی ، بازی تعادل دو بازو ، دستگاه چهار کاره درودگری ) 

قسمت 28 کارآگاه نجار ( بازی میله و مهره ، دستگاه چهار کاره درودگری ) 

قسمت 29 کارآگاه نجار ( بازی میخ و چکش الفبای فارسی ، بازی انبر و بلوک ، دار بافندگی ) 

قسمت 30 کارآگاه نجار ( چرتکه ، دار بافندگی مربع )

*مژده مژده *

سری جدید این برنامه را در تابستان 97 دنبال کنید .

منتظرتان هستیم