الگو هاي مربوط به دار بافندگي


الگو

                 تصویر کاردستی
کوسن                                               
بافت لوزی

 

انواع بافت

                                        
جامدادی

کیف

کیف

?>