الگوهای مربوط به دار بافندگی مربع


                   الگو                   تصویر کاردستی
                       زیر لیوانی                        
                          کلاه                        
                         توپ                        
                    کفشدوزک                        
                      پرتقال                        
                    بستنی                        
                  هندوانه                        

?>